Aktuálně

V této rubrice nejsou žádné články.

Knihovní řád

REGISTRACE ČTENÁŘE

Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem, nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem, a poskytne knihovníkovi osobní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemného souhlasu rodičů.

Za děti přebírají zodpovědnost rodiče.

Na základě vyplněné přihlášky a zaplacení registračního poplatku je vydán čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

Na cizí průkaz není možné literaturu půjčovat.

Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 20 Kč mu bude vystaven nový.

 

VÝPŮJČNÍ DOBA

Výpůjční doba činí dva měsíce, u nových knih jeden měsíc. Výjimku povoluje knihovník. Na žádost čtenáře může být výpůjční lhůta prodloužena o další měsíc. Žádá-li knihu další čtenář, nebude výpůjčka prodloužena.

 

POVINNOSTI ČTENÁŘE

Čtenář si může najednou vypůjčit 10 knih, 10 časopisů a 5 dalších dokumentů. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu ve stanovené lhůtě a v neporušeném stavu. Čtenáři, který knihu včas nevrátí, bude účtován poplatek z prodlení dle ceníku.

Zůstanou-li upomínky bez odezvy, může knihovna vymáhat knihy soudní cestou.

Veškeré soudní výlohy hradí čtenář.

Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení. Zjištěná poškození je čtenář povinen ohlásit v knihovně, jinak za ně sám odpovídá a bude po něm požadována náhrada.

Čtenář nese odpovědnost za půjčené knihy a nesmí je půjčovat dalším osobám.

Čtenář je povinen hlásit v knihovně změnu osobních údajů.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

 

PRÁVA ČTENÁŘE

Čtenář má právo půjčovat si knihy jak z vlastního knihovního fondu, tak z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Čtenář má právo využívat všechny další služby, které knihovna nabízí – internet, tisk, rezervace knih apod.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hrubé porušování knihovního řádu opravňuje knihovníka zbavit čtenáře práva používat služeb knihovny.

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Součástí knihovního řádu je ceník služeb a sankčních poplatků.

Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
https://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
https://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin